VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

UN NOSACĪJUMI

 DPA SIA, reģ.Nr. 40003351675, juridiskā adrese Kr.Valdemāra iela 21-19, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk tekstā – SQUALIO) 

Vispārīga informācija 

Ar šo mēs informējam Jūs, ka reģistrējoties https://www.peero.app/ (turpmāk tekstā – Interneta vietne), instalējot Peero tālruņa lietotni (turpmāk tekstā – Tālruņa lietotne), vai instalējot, kopējot, lejupielādējot vai kā citādi izmantojot pakalpojumus Interneta vietnē vai Tālruņa lietotnē (turpmāk tekstā – Peero lietotne), kuru nodrošina SQUALIO, Jūs piekrītat šādiem saistošajiem noteikumiem un nosacījumiem, tādējādi kļūstot par Interneta vietnes, Tālruņa lietotnes un Peero lietotnes izmantotāju. Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad Jūs kā lietotājs (turpmāk tekstā – Lietotājs) piekrītat noteikumiem un nosacījumiem, atzīmējot lauciņu “Es piekrītu Peero noteikumiem un nosacījumiem” un SQUALIO Jums pieslēdz Lietotāja statusu, un tas paliks spēkā tik ilgi, kamēr Lietotājs izmantos Interneta vietni, Tālruņa lietotni un Peero lietotni. 

Šo Līgumu SQUALIO ir tiesīgs mainīt pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un Lietotāji visos gadījumos būs atbildīgi par to, ka tiek ievēroti lietošanas noteikumi un nosacījumi. Ja Jūs turpināsiet lietot Interneta vietni, Tālruņa lietotni un Peero lietotni, tiks uzskatīts, ka esat piekritis Līguma grozījumiem un izmaiņām. 

Līguma vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir piemērojami tiktāl, cik speciālie noteikumi, par kuriem Lietotājs un SQUALIO ir vienojušies atsevišķi (ja šāda papildus vienošanās ir), nenosaka citādāk. 

Peero lietotne 

Peero ir jaunākās paaudzes uzņēmuma darbinieku, izglītības iestādes personāla un tās audzēkņu, vai jebkuras citas personu grupas iesaistes, motivācijas, atgriezeniskās saiknes un spēļošanas rīks (turpmāk tekstā – Peero aktivitātes). Interneta vietne un Tālruņa lietotne nodrošina Peero lietotni, kas palīdz piedalīties grupas dalībniekiem Peero aktivitātēs, kā arī pārvaldīt, organizēt un dokumentēt šādas Peero aktivitātes un ar tām saistītos datus. Ar Peero lietotnes apstrādāto datu sarakstu, apstrādes mērķiem un nolūkiem, kā arī ar citiem šādu datu apstrādes noteikumiem Jūs varat iepazīties Privātuma politikā. 

Peero lietotne ir licencēta saskaņā ar tai piemērotajām lietošanas tiesībām, kas noteiktas šajos noteikumos un nosacījumos. 

Lietotājam ir pienākums ievērot visus Peero lietotnes tehniskos ierobežojumus, kas nosaka tās lietošanu noteiktos veidos un šajā saistībā, cita starpā, ir aizliegts: mainīt Peero lietotnes funkcionalitāti, apiet Peero lietotnes aizsardzības tehniskos līdzekļus, palielināt lietotāju skaitu, kas izmanto termināla pakalpojumus, jebkādā veidā modificēt, kopēt vai pavairot Peero lietotni. 

SQUALIO ir tiesīgs mainīt Peero lietotnes funkcionalitāti pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā, par šādu izmaiņu ieviešanu brīdinot Lietotāju pirms Lietotājs atkārtoti ieiet Peero lietotnē. Ja Jūs turpināsiet Peero lietotni, tiks uzskatīts, ka esat piekritis šādām izmaiņām. 

Peero lietotnes izmantošanas noteikumi Peero lietotnes izmēģinājuma versiju (turpmāk tekstā – Izmēģinājuma versija) Lietotājs var sākt izmantot, tiklīdz tas ir piekritis šiem Līguma noteikumiem un nosacījumiem un saņēmis no SQUALIO Peero lietotnes pieejas datus. Peero lietotnes izmantošanai Interneta vietnē, tās instalācija nav nepieciešama. Savukārt Peero lietotnes izmantošanai Tālruņa lietotnē ir nepieciešama tās instalācija tālrunī. Izmēģinājuma versija Lietotājam ir pieejama 30 dienas no Lietotāja, kas pilda administratora funkcijas, profila Peero lietotnē aktivizēšanas brīža. 

Lai Lietotājs varētu izmantot Peero lietotnes maksas funkcionalitāti Interneta vietnē un Tālruņa lietotnē, Lietotājam ir nepieciešams iegādāties Peero lietotnes abonēšanas licenci (turpmāk tekstā – Abonēšanas licence). Peero lietotnes izmantošanai Interneta vietnē, tās instalācija nav nepieciešama. Savukārt Peero lietotnes izmantošanai Tālruņa lietotnē ir nepieciešama tās instalācija tālrunī. Peero lietotnes Abonēšanas licence ir jāiegādājas atbilstoši Lietotāju skaitam. 

Lietotājam ir atļauts lietot, piekļūt, darboties un veikt citas darbības ar Peero lietotni vai tās vecāku versiju pēc saviem ieskatiem datoros, darbstacijās, klēpjdatoros, tālruņa aparātos, ar nosacījumu, ka šāda lietošana atbilst Izmēģinājuma versijas noteikumiem vai maksas versijā - Abonēšanas licenču noteikumiem un Lietotāju skaitam, kas ir likumīgi saņemts un pieslēgts Peero lietotnei. Peero lietotne ir izmantojama tikai caur piekļuves kontiem, kuri piešķirti Lietotājam. Lietotājs nav tiesīgs atļaut Peero lietotnes izmantošanu saviem klientiem, pakalpojumu sniedzējiem vai jebkurai citai trešajai pusei veidā, kas neatbilst vienošanās par Peero lietotnes uzturēšanas (hostinga) pakalpojumiem, izņemot gadījumus, ja Lietotājs ir vienojies ar SQUALIO par citiem noteikumiem. 

Kad darbības ar Peero lietotni ir veiktas reģistrētā Lietotāja profilā, izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka šādas darbības Peero lietotnē ir veicis pats reģistrētais Lietotājs vai tā pienācīgi pilnvaroti pārstāvji. 

Programmatūras pieejamais abonēšanas periods ir: abonēšana uz gadu, ja vien Jums nav citādāka vienošanās ar SQUALIO. 

Lietotājam būs tiesības izmantot jebkuru Peero lietotnes versiju, uz kuru tas ir pieteicies, vai tās uzlabojumus, izlaiduma versijas vai papildinājumus, kas iznākuši Līguma spēkā esamības laikā. 

Peero lietotnes administratīvā vadība 

Ja Jūs esat pieteicies Peero lietotnei vietnes https://www.peero.app/ reģistrācijas lapā, SQUALIO Jums piešķirs konkrētās Peero lietotnes Lietotāju grupas administratīvā pārziņa statusu (turpmāk tekstā – Administrators), savukārt katrs nākamais attiecīgajai Peero lietotnes grupai pievienotais dalībnieks ar tā pievienošanās brīdi šeit minētajām vietnēm kļūst par Peero lietotnes Lietotāju. Administratoram ir pienākums pirms jaunu Lietotāju uzaicināšanas izmantot Peero lietotni informēt uzaicinātās personas par Peero lietotni, personu datu ievietošanu Peero lietotnē, kā arī par Peero lietotnes izmantošanas noteikumiem un nosacījumiem (Līgums), datu apstrādes kārtību Peero lietotnē 

un Privātuma politiku. Administratora atbildība attiecībā uz piesaistīto Lietotāju datu apstrādi un aizsardzību ir noteikta Privātuma politikā. 

Programmatūras abonēšanas licence, maksa un maksājumu veikšanas kārtība 

Lai saņemtu Abonēšanas licences cenu piedāvājumu (turpmāk tekstā saukta – Abonēšanas maksa), Lietotājam ir jāsazinās ar SQUALIO komandu. Mēs ar Jums atsevišķi vienosimies par Abonēšanas licences cenu, norēķina kārtību un noteikumiem. Rēķini attiecībā uz maksājumiem tiks nosūtīti Lietotājam ar elektroniskā pasta starpniecību. 

Tiesību saglabāšana 

Peero lietotne tiek licencēta kā viens produkts. Ar šo noslēgtais Līgums paredz noteikumus un nosacījumus tikai Peero lietotnes izmantošanai Izmēģinājuma versijā un tās Abonēšanas licences iegādei. Visas īpašumtiesības uz Peero lietotni vienmēr paliek SQUALIO, nekādas īpašumtiesības, nedz kopumā, nedz arī daļēji netiek nodotas Lietotājam šī Līguma spēkā esamības laikā vai jebkurā laikā pēc Līguma izbeigšanas. 

Intelektuālais īpašums 

Lietotājs un SQUALIO savstarpēji atzīst, ka Interneta vietne, Tālruņa lietotne un Peero lietotne satur autortiesību darbus (tostarp, programmatūras kodu, dizaina elementus, utt.), industriālā īpašuma objektus (preces un pakalpojumu zīmes, izgudrojumus, utt.), procesus, metodes, komercnoslēpumus, zinātību (know-how), utt. (turpmāk tekstā saukti – Intelektuālais īpašums). Visas tiesības un/vai Intelektuālā īpašuma tiesības uz Peero lietotni (tostarp attēli, fotogrāfijas, animācijas, video, audio, mūzika, teksts un citi pielikumi, kuri ietverti Peero lietotnē), programmas produkta dokumentācija un kopijas pieder SQUALIO. 

Lietotājs atzīst, ka jebkādas un visas tiesības, tostarp Intelektuālā īpašuma tiesības, kas varētu kļūt pieejamas Lietotājam Interneta vietnes, Tālruņa lietotnes vai Peero lietotnes izmantošanas laikā, kā arī jebkāds Intelektuālais īpašums tiek aizsargāts ar Latvijas Autortiesību likumu, Dizainparaugu likumu, Likumu Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kā arī citiem vietējiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē intelektuālā īpašuma aizsardzību, un nolīgumiem. 

Lietotājs apliecina, ka izmantojot Interneta vietni, Tālruņa lietotni un Peero lietotni, viņš ievēros piemērojamos likumus un respektēs SQUALIO Intelektuālā īpašuma tiesības. Līgums nepiešķir Lietotājam tiesības izmantot jebkādu no šādiem īpašumiem citādāk, nekā tas ir noteikts šeit ietvertajos noteikumos un nosacījumos.

 

Lietotāja pienākumi, garantijas un atbildība 

Izņemot Privātuma politikā tieši norādīto, Lietotājs apzināti un brīvi uzņemas visu risku, izmantojot Interneta vietni, Tālruņa lietotni un Peero lietotni, un piekrīt, ka SQUALIO nav atbildīgs par jebkādu Lietotāja vai jebkuru tā pārstāvju un saistīto personu, kā arī Lietotāja Peero lietotnes lietošanā piesaistīto personu saturu vai datiem, kas tiek ierakstīti, apstrādāti, uzglabāti, vai kā citādi izmantoti Peero lietotnē. Lietotājs ar šo piekrīt atlīdzināt, atbrīvot no atbildības, sargāt pret jebkāda kaitējuma nodarīšanu un aizsargāt SQUALIO un tā pārstāvjus, darbiniekus, saistītos uzņēmumus un likumiskos tiesību pārņēmējus no jebkādām un visām prasībām, tiesvedībām, zaudējumiem un/vai zudušu peļņu, privātuma zudumu, vai citiem bojājumiem vai kaitējumu, kas radīts Lietotājam vai jebkurai trešajai pusei, kas varētu izrietēt no šādas Interneta vietnes un/vai Tālruņa lietotnes, un/vai Peero lietotnes izmantošanas . 

Ja Peero lietotni ir izmantojusi trešā puse Lietotāja vietā, Lietotājs būs atbildīgs par darbībām, kuras veikusi šāda trešā puse. Lietotājam jāveic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu to, ka Lietotājs, tā darbinieki, aģenti, audzēkņi vai citas personas lieto Peero lietotni tikai saskaņā ar Līgumu. 

Piekrītot šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem, Lietotājs apliecina un garantē SQUALIO, ka: 

visa Lietotāja informācija, kura iesniegta SQUALIO, ir spēkā esoša, pilnīga un pareiza, un ka Lietotāja informācija tiks atjaunināta, lai saglabātu tās pilnīgumu un precizitāti. Lietotājs apliecina, ka netiks sniegts nekāds viltus saturs. Gadījumā, ja SQUALIO kļūst acīmredzams, ka sniegtā informācija nav patiesa vai precīza, SQUALIO ir tiesības atteikt piekļuvi Interneta vietnei, Tālruņa lietotnei un Peero lietotnei vai jebkurā brīdī izbeigt vai apturēt piekļuvi Peero lietotnei; 

tas neizmantos Peero lietotni jebkādu fizisku personu personisko datu (kā tas noteikts saskaņā ar jebkādiem piemērojamiem datu aizsardzības likumiem) uzglabāšanai. Vienīgie personas dati, kuri var tikt ievietoti un glabāti Peero lietotnē, ir Lietotāja dati, kuri iesniegti SQUALIO, lai aktivizētu Lietotāja kontu, kā arī dati, kuru apstrādi Peero lietotnē paredz Privātuma politika; 

tas glabās un pārvaldīs jebkādu saturu, materiālus vai informāciju, neietverot personīgi identificējamu informāciju, izņemot tos datus, ko paredz Privātuma politika; 

tas apzinās un apņemas darboties saskaņā ar aizliegumu kopīgot piekļuves informāciju (lietotājvārdu un paroli) jebkādām citām personām; 

tas neiznomās, neaizdos vai jebkādā citā veidā nenodos Peero lietotni vai tās lietojumu trešajām pusēm jebkādā veidā, kas neatbilst šeit ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem; 

tas nekavējoties paziņos SQUALIO par jebkādu neatļautu Lietotāja konta lietošanu, Lietotāja piekļuves/ vai paroles zudumu, vai jebkādiem citiem apstākļiem, kas varētu izraisīt neatļautu Lietotāja konta lietošanu; 

tas neveiks nekādas darbības pret SQUALIO vai tā akcionāriem, valdi, darbiniekiem vai citām ieinteresētajām personām, kas tieši vai netieši izriet no Peero lietotnes izmantošanas un nav saistīta ar SQUALIO vainojamu rīcību. 

 

Šo Līgumu vai Lietotāja pienākumus, kas izriet no šeit minētā, Lietotājs nevar cedēt nevienai citai personai. 

Atrunas/Atbildības ierobežojums 

Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par paroļu konfidencialitātes uzturēšanu. SQUALIO nebūs atbildīgs par jebkādiem zudumiem, kurus Lietotājs cieš saistībā ar citu personu piekļuvi Lietotāja kontam – ar vai bez Lietotāja ziņas. 

Lietotājs, kurš veic Administratora funkcijas Peero lietotnes Izmēģinājuma versijā ir pilnībā atbildīgs par tā Peero lietotnē uzaicinātajiem Lietotājiem un to veiktajām darbībām Peero lietotnē. Lietotājs var tikt uzskatīts par atbildīgu par jebkādiem zudumiem, kurus cieš SQUALIO un/vai tā pārstāvji, saistītie uzņēmumi un darbinieki, ņemot vērā trešās puses veikto Lietotāja konta izmantošanu. 

SQUALIO nebūs atbildīgs par jebkādiem zudumiem vai bojājumiem vai datu noplūdi, kas jebkuram Lietotājam var rasties nepareizas Peero lietotnes vai jebkuru citu Interneta pakalpojumu lietošanas rezultātā. 

SQUALIO veic Peero lietotnes tehnisko uzraudzību. Taču, ņemot vērā nodrošinātās Interneta vietnes, Tālruņa lietotnes un Peero lietotnes iezīmes, SQUALIO neapliecina un/ vai negarantē, ka tās lietošana Lietotājam būs nepārtraukta un bez kļūdām, ka defekti tiks laboti, vai ka Interneta vietne un/vai Tālruņa lietotne un/vai Peero lietotne nesatur vīrusus vai citus kaitīgus elementus. 

SQUALIO neapliecina Interneta vietnes, Tālruņa lietotnes, Peero lietotnes un citu pakalpojumu, kas nodrošināti Interneta vietnē un Tālruņa lietotnē jebkādiem citiem nolūkiem, piemērotību, uzticamību, pieejamību, laicīgumu, drošumu un precizitāti citādāk nekā tas ir noteikts šajos noteikumos un nosacījumos. SQUALIO nesniedz nekādus apliecinājumus un/vai garantijas attiecībā uz Peero lietotnes atbilstību noteiktam mērķim. 

SQUALIO un/vai tā pārstāvji, nekādā gadījumā, nebūs atbildīgi par jebkādiem tiešiem, netiešiem, gadījuma, speciāliem vai izrietošiem zaudējumiem, soda naudām vai jebkādiem citiem zaudējumiem, tostarp, bez ierobežojuma, zaudējumiem, kas izriet no peļņas, datu vai reputācijas zuduma, kas izriet no, vai ir jebkādā veidā saistīti ar Peero lietotnes izmantošanu vai veiktspēju vai jebkādiem citiem Interneta vietnes un/vai Tālruņa lietotnes pakalpojumiem, ar nokavēšanos vai nespēju lietot pakalpojumus, pakalpojumu sniegšanu vai nespēju sniegt pakalpojumus, balstoties uz līgumu, pārkāpumu, nevērību, striktu atbildību vai kā citādi, pat, ja SQUALIO ir bijis informēts par šādu zaudējumu iespējamību jebkādā citā veidā, nekā tas ir noteikts likumā. 

SQUALIO kopējā atbildība par jebkuriem prasījumiem, kuri varētu būt saistīti ar Peero lietotni, Interneta vietni, Tālruņa lietotni, atbalstu vai citiem produktiem vai pakalpojumiem, kurus SQUALIO sniedz vai sniegtu saskaņā ar šo Līgumu, jebkurā gadījumā būs ierobežota tās summas apmērā, kuru attiecīgais Lietotājs maksājis SQUALIO saskaņā ar šo Līgumu par piemērojamiem produktiem, atbalstu vai pakalpojumiem pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pirms Lietotāja prasības rašanās. Gadījumos, kad Lietotājs lieto Izmēģinājuma versiju, SQUALIO nav atbildīgs par jebkādiem Lietotāja zaudējumiem. 

Piemērojamie likumi un strīdu risināšana 

Šī Līguma noteikumiem tiek piemēroti Latvijas Republikas likumi. Šī Līguma noteikumi ir savstarpēji nodalāmi un, ja kāds no šī Līguma noteikumiem kļūst spēkā neesošs vai neizpildāms, šis noteikums var tikt izslēgts un tiek piemēroti atlikušie noteikumi vai piemērotas atbilstošākās likumu normas. 

Jebkuri strīdi, diskusijas vai prasījumi, kas izriet no šī Līguma, attiecībā uz tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks vispirms risināti savstarpēju pārrunu ceļā starp Lietotāju un SQUALIO. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek panākta vienošanās, strīdi var tikt nodoti izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas piemērojamiem likumiem un noteikumiem. 

Abonēšanas licences un Interneta vietnē un/vai Tālruņa lietotnē pieejamo pakalpojumu izbeigšana 

Gadījumā, ja Līguma noteikumi un nosacījumi tiek pārkāpti, Lietotāja pieeja Izmēģinājuma versijai un/vai Abonēšanas licence automātiski izbeidzas bez noteikta SQUALIO paziņojuma. Šajā gadījumā Lietotājs nebūs tiesīgs izmantot Peero lietotni nākotnē. 

Ja pēc tam, kad Līgums ir stājies spēkā, Lietotājs kavē Abonēšanas maksas samaksu, SQUALIO ir tiesīgs apturēt Lietotāja pieeju Peero lietotnei uz laiku, kas nepārsniedz 20 (divdesmit) dienas. Ja pēc piekļuves Peero lietotnes izmantošanai apturēšanas Lietotājs vēl joprojām nav apmaksājis Abonēšanas maksu, Līgums tiks uzskatīts par izbeigtu dienā, kad izbeigsies piekļuves apturēšanas periods, Lietotāja piekļuve Peero lietotnei tiks slēgta un Lietotāja dati tiks saglabāti sistēmā labvēlības periodā - 1 (viens) mēnesis, izņemot, ja saskaņā ar SQUALIO Privātuma politiku ir noteikts cits periods. 

Katra no Līguma pusēm būs tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, iesniedzot otrai pusei rakstisku paziņojumu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. 

Gadījumā, ja šis Līgums ir izbeigts: 

tiesības, kuras viena puse piešķīrusi otrai pusei, nekavējoties tiks izbeigtas; 

Lietotājam ir pienākums jebkurā gadījumā segt visas maksājumu saistības, kuras izriet no šī Līguma un ir izpildāmas, jo īpaši par piegādātajām Abonēšanas licencēm, kā arī nokārtot jebkādas citas Līgumā noteiktās saistības; 

SQUALIO būs tiesīgs izdzēst Lietotāja datus no SQUALIO sistēmām ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā, izņemot ja piemērojamie likumi vai juridiskais process nosaka ierobežojumus, kas šādu rīcību kavē vai aizliedz. 

 

Pēdējo reizi pārskatīts 2020. gada marts 

© Copyright 2020 Squalio