PEERO LIETOTNES DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI 

Šo datu apstrādes noteikumu mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu, datu subjekta tiesībām un aizsardzību, ko veic apstrādājot datu subjekta personas datus Peero lietotnē. 

Peero ir jaunākās paaudzes uzņēmuma darbinieku, izglītības iestādes personāla un tās audzēkņu, vai jebkuras citas personu grupas iesaistes, motivācijas, atgriezeniskās saiknes un spēļošanas rīks (turpmāk tekstā – Peero aktivitātes). Interneta vietne un Tālruņa lietotne nodrošina Peero lietotni, kas palīdz piedalīties grupas dalībniekiem Peero aktivitātēs, kā arī pārvaldīt, organizēt un dokumentēt šādas Peero aktivitātes un ar tām saistītos datus.  

 1. Informācija par pārzini un apstrādātājiem 

 

    Datu pārzinis, kas atbildīgs par šeit norādīto personas datu apstrādi, ir Peero lietotnes Lietotājs, kas piesakās Peero lietotnei vietnes

https://www.peero.app/ reģistrācijas lapā, iegūst Administratora funkciju pārvaldības tiesības vai citādi ievieto un apstrādā datus Peero lietotnē (turpmāk tekstā - Pārzinis). Ja Jūs nepiekrītat šeit aprakstītajai datu apstrādes kārtībai un neesat gatavs uzņemties šajos datu apstrādes noteikumos aprakstītās Pārziņa saistības, Jums nevajadzētu pieteikties šeit aprakstītā Peero lietotnes Lietotāja ar Administratora funkcijām statusam un lietot Peero lietotni šādā statusā.  

 

   Personas datu apstrādātājs ir SIA DPA, reģ.Nr. 40003351675, adrese: 

Kr. Valdemāra iela 21-19, Rīga, LV - 1010, Latvija, tālrunis: +37167509900, e-pasts: squalio@squalio.com (turpmāk tekstā - Apstrādātājs). Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz dpo@squalio.com. 

Ja personai rodas jautājumi par personas datu apstrādi, lūgums sazināties ar Pārzini vai Apstrādātāju, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šajos datu apstrādes noteikumos, vai attiecībā uz Pārzini - ir Jums personīgi zināma. 

Piekrītot šiem datu apstrādes noteikumiem, Jūs piekrītat, ka Apstrādātājs, lai nodrošinātu Jums Peero lietotnes pieejamību un funkcionalitāti, Jūsu datu apstrādē ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem piesaistīt SQUALIO grupas uzņēmumu darbiniekus. Apstrādātāja un citu piesaistīto SQUALIO grupas uzņēmumu darbiniekiem, kuriem ir pieeja personas datiem, ir pienākums apstrādāt šos datus saskaņā ar Peero lietotnes datu apstrādes noteikumiem, Apstrādātāja privātuma politikas noteikumiem un Apstrādātāja norādījumiem, tikai šeit minēto mērķu nolūkā un lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.  

Jūsu datiem var piekļūt tikai attiecīgi iecelti un pienācīgi pilnvaroti Apstrādātāja un SQUALIO grupas uzņēmumu darbinieki, izmantojot savu lietotāja ID un personīgo paroli attiecīgajās sistēmās.  

Personas datu apstrādes mērķis un nolūki 

Personas datu apstrāde ir vajadzīga Līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts - Lietotājs, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Lietotāja pieprasījuma pirms Līguma noslēgšanas kā arī Līguma izpildes laikā. Pārzinis izvērtē iespējamo ietekmi uz personas tiesībām un brīvībām, un nodrošina, lai apstrādājot personas datus, negatīvi neietekmētu personas tiesības un brīvības. 

Pārzinis, realizējot savas intereses izmantot Peero lietotni, veic personas datu apstrādi uz datu subjektu piekrišanas pamata, lai: 

 • Veicinātu Peero lietotnes Lietotāju sadarbības motivāciju; 

 • Peero lietotnes Lietotāju aktīvāku iesaistīti kopējos procesos; 

 • Īstenotu koleģiālo sadarbību; 

 • Vairotu atgriezeniskās saiknes sniegšanas kultūru; 

 • Veidotu pozitīvu sadarbības un korporatīvo kultūru; 

 • Radītu Peero lietotnes Lietotāju piederības sajūtu organizācijai vai kopienai; 

 • Izceltu organizācijas vai kopienas fundamentālās vērtības; 

 • Ieviestu spēļošanas elementus sadarbības vidē. 

Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula) noteiktajiem principiem.

 

2. Kādi dati tiek apstrādāti? 

Datu subjektu kategorijas, kuru personas datu apstrādi veic Pārzinis: 

 • Peero lietotnes Lietotāji 

Personas datu kategorijas, kuru personas datu apstrādi veic Pārzinis: 

 • Lietotāja identifikācijas dati - vārds, uzvārds, fotogrāfija; 

 • Kontaktinformācija un pieslēgšanās dati – epasts. 

Personas datus Pārzinis iegūst no datu subjektiem, nodrošinot, ka visas normatīvajos aktos noteiktās formalitātes leģitīmai datu iegūšanai ir veiktas un datu subjektu piekrišanas datu apstrādei Peero lietotnē atbilstoši Lietotnes Līguma noteikumiem un nosacījumiem ir saņemtas.  

Ja Pārzinis Peero lietotnes izmantošanā iesaista bērnus, Pārzinis ir pilnībā atbildīgs, ka šāds bērns ir vismaz 13 gadus vecs vai, ja bērns vēl nav sasniedzis 13 gadu vecumu, tiek saņemta bērna kā datu subjekta vecāku vai viņa/-as likumiskā aizbildņa piekrišana atbilstoši Regulas noteikumiem Peero lietotnes izmantošanai un bērna datu apstrādei Peero lietotnē. Pārzinis pieliek saprātīgas pūles, lai šādos gadījumos pārbaudītu, vai piekrišanu ir devusi vai apstiprinājusi persona, kurai ir vecāku atbildība par bērnu, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas. 

3. Personas datu nodošana 

Dati var tik nodoti trešajām personām tiktāl, cik tas nepieciešams Peero lietotnes tehniskās darbības nodrošināšanai un līgumsaistību, kas attiecas uz Peero lietotni, izpildei. Trešās puses apņemas neizpaust un neizmantot datus citiem mērķiem, kā arī ievērot šeit aprakstītos datu apstrādes un privātuma noteikumus un citus Pārziņa norādījums. 

Personas datus Pārzinis var nodot šādām personas datu saņēmēju kategorijām: 

 • Personas datu apstrādātājiem, tiktāl, cik tas nepieciešams Peero lietotnes tehniskās darbības nodrošināšanai un Līguma saistību izpildei šajos datu apstrādes noteikumos norādītajos nolūkos. 

Apstrādātājs saņem no Pārziņa tikai tādu personas datu apjomu, kāds ir nepieciešams konkrētā uzdevuma izpildei. 

Apstrādātājs apstrādā personas datus tikai pēc Pārziņa norādījumiem un neizmanto citiem mērķiem, kā arī nenodod personas datus citām personām bez Pārziņa iepriekšējas piekrišanas. 

4. Datu glabāšanas ilgums

Pārzinis glabā personas datus, tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai: 

 • Nodrošinātu Peero lietotnes lietošanu; 

 • Administrētu personas izvēles un tiesības, kuras tiek īstenotas saskaņā ar šiem datu apstrādes noteikumiem; 

 • Uzturētu kopējos Lietotāju statistikas datus Peero lietotnē. 

Apstrādātājs  glabā personas datus Microsoft Azure sistēmā, Eiropā tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai: 

 • Izpildītu prasības Peero lietotnes tehniskās darbības nodrošināšanai un līgumsaistību izpildei. Pēc līgumsaistību izbeigšanās Apstrādātājs dzēš datus 90 dienu laikā. 

Datu nodošana ārpus Eiropas Savienības var tikt veikta tikai saskaņojot ar Pārzini.  

 

5. Datu drošība 

Pārzinis un Apstrādātājs rūpējas, lai nodrošinātu, ka personas dati vienmēr ir drošībā, kā arī, lai to apstrāde tiktu veikta atbilstoši piemērojamām tiesību normām un labākajai praksei. 

Lai nodrošinātu, ka personas datiem var piekļūt tikai tam pilnvarotas personas, kā arī novērstu personas datu neatļautu apstrādi, Pārzinis un Apstrādātājs izmanto dažādas tehnoloģiskas un organizatoriskas procedūras, kas palīdz nodrošināt atbilstošu aizsardzību apstrādātajiem personas datiem. 

6. Personas tiesības 

Lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi, personai ir vairākas tiesības, kuras iespējams īstenot attiecībā uz personas datu apstrādi. 

 

Piekļuve personas datiem  

Personai ir tiesības lūgt informāciju par apstrādātajiem personas datiem, kas saistīti ar personu. 

Tiesības labot personas datus 

Ja persona uzskata, ka apstrādātie personas dati nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši, personai ir tiesības lūgt savus personas datus atjaunot vai izlabot. 

Tiesības iebilst un ierobežot personas datu apstrādi 

Personai ir tiesības iebilst un lūgt ierobežot personas datu apstrādi, ja tā uzskata, ka pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

 • personas dati ir neprecīzi; 

 • datu apstrāde ir nelikumīga; 

 • personas dati nav nepieciešami, lai Pārzinis īstenotu savas intereses; 

 • persona uzskata, ka tās tiesības uz datu aizsardzību ir svarīgākas par Pārziņa interesēm. 

Saņemot personas iebildumus Pārzinis pārtrauks, vai ierobežos personas datu apstrādi, ja vien Pārzinis nevar to pamatot ar atbilstošām un samērīgām normatīvos aktos balstītām interesēm, vai arī personas tiesības nav iespējams īstenot, ja tas prasa nesamērīgi sarežģītu tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu. 

Tiesības dzēst Jūsu personas datus 

Personai ir tiesības lūgt dzēst savus personas datus, ja tā uzskata, ka pastāv vismaz viens no šādiem iemesliem: 

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti un apstrādāti (piemēram, persona nav vairs ieinteresēta piedalīties Peero lietotnes izmantošanā); 

 • personas dati ir apstrādāti nelikumīgi; 

 • persona iebilst pret personas datu apstrādi. 

Saņemot personas iebildumus, Pārzinis tos izvērtēs un dzēsīs personas datus, ja vien Pārzinis nevar pamatot apstrādi ar atbilstošām un samērīgām normatīvos aktos balstītām interesēm, vai arī personas tiesības nav iespējams īstenot, ja tas prasa nesamērīgi sarežģītu tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu. 

7. Kur vērsties jautājumu un sūdzību gadījumā? 

Ja persona vēlas izmantot savas tiesības, ir radušies jautājumi, vai sūdzības saistībā ar personas datu apstrādi, lūgums sazināties ar Pārzini vai Apstrādātāju izmantojot šajos datu apstrādes noteikumos norādīto kontaktinformāciju. 

Pārzinis un Apstrādātājs izmantos informāciju, kuru persona sniegs, lai izskatītu personas sūdzību un nosūtītu personai atbildi, tiklīdz sūdzība būs izskatīta. 

Pārzinis un Apstrādātājs nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tomēr iebildumu gadījumā, ja konkrētais jautājums ar Pārzini vai Apstrādātāju netiek atrisināts, personai ir tiesības iesniegt sūdzību datu apstrādes uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa iela 11/13, Rīga, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv). 

8. Atbildība 

Ja Apstrādātājam ir pamatotas bažas vai tā rīcībā nonāk informācija, ka Pārzinis neievēro šajos datu apstrādes noteikumus noteiktos pienākumus, Apstrādātājs ir tiesīgs liegt Pārzinim un ar to saistītajiem Lietotājiem turpmāku pieeju Peero lietotnei, atslēdzot visas pieejas sistēmai un izbeigt Līgumu.  

9. Izmaiņas datu apstrādes noteikumos 

Ja šajos datu apstrādes noteikumos tiks veiktas būtiskas izmaiņas, tas Jums tiks paziņots. 

*Ja šajos datu apstrādes noteikumos nav noteikts citādāk, termini, kas šeit lietoti atbilst to definējumam Peero lietotnes izmantošanas noteikumos un nosacījumos.  

Šī datu apstrādes noteikumu redakcija stājas spēkā 2020. gada martā. 

© Copyright 2020 Squalio